+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

– Projekt zakończony –

Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego

Projekt: „Aktywizacja zawodowa osób z terenu subregionu kaliskiego” (RPWP.06.02.00-30-0162/15) prowadzony w partnerstwie przez Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula (lider) wraz z Pleszewską Izbą Gospodarczą (partner) w okresie 01.12.2016-31.07.2019.

Celem projektu jest zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia oraz ułatwienie wejścia na rynek pracy Uczestnikom Projektu.

Projekt skierowany jest do osób pozostających bez pracy (zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, biernych zawodowo) w wieku powyżej 30 roku życia, w tym w szczególności: dla osób o niskich kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, kobiet, osób powyżej 50 roku życia, zamieszkujących na terenie jednego z dalej wymienionych powiatów: powiatu pleszewskiego, jarocińskiego, krotoszyńskiego, słupeckiego, ostrowskiego, kaliskiego, kępińskiego.

W ramach projektu Uczestnik skorzysta z następujących form wsparcia:

 1. Doradztwo Zawodowe – w tym opracowanie indywidualnego Planu Działania
 2. Szkolenia zawodowego
 3. Poradnictwa zawodowego (dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) a także Pośrednictwa Pracy
 4. 4-miesięcznego stażu zawodowego, lub zatrudnienia subsydiowanego

Oferujemy:

 1. Stypendium szkoleniowe
 2. Zwrot kosztów dojazdu
 3. Wysokie stypendium stażowe
 4. Badania lekarskie na staż i odzież ochronną
 5. Ubezpieczenie NNW na czas udziału w projekcie

Zgłoszenie uczestnictwa w projekcie:

 1. Spełnienie kryterium kwalifikowalności,
 2. Przesłanie/osobiste dostarczenie poprawnie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do siedziby biura Projektu

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 795-410-028