+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Dualny system kształcenia w branży transportu drogowego

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez  opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a  także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 zawodów w branży transportu drogowego.

Programy zostaną opracowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zawodów szkolnictwa branżowego. Wypracowane w projekcie wszystkie produkty będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i będą uwzględniać przepisy oczekujące na wejście w życie.

W oparciu o wypracowane materiały w zakresie stażu uczniowskiego pracodawcy zyskają możliwość wspierania uczniów już w okresie nauki w szkole, ściślejszej współpracy ze szkołą. Pozwoli to na pozyskanie kadr zgodnych z wizją przedsiębiorstwa i wspieranie lokalnego rynku pracy.

Zawody objęte projektem:

  1. Technik transportu drogowego
  2. Kierowca mechanik

Projekt realizowany będzie we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrami Kształcenia Zawodowego czy Centrami Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach w branży transportu drogowego. Grupą docelową projektu będą szkoły i pośrednio uczniowie szkół zawodowych oraz instytucje rynku pracy z branży transportu drogowego wśród których będą mężczyźni i kobiety, co skutkować będzie równym dostępem do kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

  1. Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 2 zawodów branży transportu drogowego.
  2. Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży transportu drogowego oraz narzędzi ich weryfikacji.

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2034/20

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 698-732-328