+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

– Projekt zakończony –

Europejskie kompetencje zawodowe
w gastronomii i hotelarstwie

Numer projektu: 2014-1-PE01-KA102-001893

Projekt „Europejskie kompetencje zawodowe w gastronomii i hotelarstwie” skierowany jest dla osób, które ukończyły szkołę średnią lub zawodową do 12 miesięcy od ukończenia szkoły (preferowane kierunki gastronomiczne), osoby aktualnie nie pracujące od min. 2 miesiące, które poszukujące zatrudnienie w obszarze usług gastronomii i hotelarstwa.

Przygotowanie uczestników

1. Przygotowanie pedagogiczne – 10 h, głównym zadaniem przygotowania jest ukierunkowanie uczestników na zadania, które stawia im program stażu, a także na umiejętny sposób korzystania z możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego jakie mogą uzyskać w organizacji goszczącej.

2. Przygotowanie między-kulturowe – 20 h, głównym zadaniem przygotowania jest zapoznanie uczestników kulturą państwa organizacji goszczącej, radzenie sobie w interakcjach z osobami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, przełamanie stereotypów, adaptacja oraz radzenie sobie z szokiem kulturowym.

3. Przygotowanie językowe w dwóch etapach – 80 godzin w kraju oraz 45 godzin podczas stażu. Języki w zależności od potrzeb uczestników: j. angielski, j. francuski, j. włoski.

Celem jest dostosowanie różnego poziomu umiejętności posługiwania się językiem kraju, instytucji goszczącej. Zakresem nauki języka jest nauka słownictwa ogólnego oraz specjalistycznego z obszaru gastronomii i hotelarstwa kraju.

Program przygotowania językowego jest również dostosowany do wymagań egzaminacyjnych stwarzających możliwość zdawania egzaminu Certyfikującego w celu uzyskania świadectwa TFI, dyplomu DELF lub certyfikatu TELC, zgodnie z wymogami standardu egzaminacyjnego dla określonego poziomu.

Co zapewniamy

Uczestnikowi zostanie udzielone wsparcie organizacyjne i logistyczne tzn. ubezpieczenie NNW oraz koszty leczenia na czas realizacji projektu, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilno-prawnej na wypadek uszkodzenia powierzonego sprzętu i wyposażenia do pracy, EKUZ, organizacji podróży autokarem i możliwość powiezienia dodatkowego bagażu. Organizacja przyjmująca uczestników zabezpieczy w ramach podpisanej umowy bilateralnej zakwaterowanie i wyżywienie, a także kontynuację rozpoczętego w kraju przygotowania jęz.-kult.-ped. zgodnie z wcześniej ustalonym programem w wymiarze 45 godzin. Każdy z uczestników po przybyciu na miejsce realizacji stażu otrzyma w organizacji goszczącej informacje w postaci: przewodnika turystycznego – mapa, rozkład sieci komunikacyjnej, informacyjnej gdzie znajduje się najbliższa placówka medyczna (szpital, lekarz pierwszego kontaktu) z podaniem telefonów do rejestracji, informacji o najbliższym komisariacie Policji wraz z podaniem telefonów, informacji o straży pożarnej w razie zaprószenia ognia lub innych zdarzeń losowych. Zostanie zorganizowana również wycieczka dydaktyczna po miejscowości gdzie będzie realizowany staż – wskazując istotne obiekty.

Program stażu

W pierwszym tygodniu uczestnik będzie zapoznawał się z zakresem obowiązków na danym stanowisku pracy, wyposażeniem w sprzęt techniczny, poznawał będzie obsługę oraz zasady działania urządzeń technicznych dla danego stanowiska. W kolejnych tygodniach uczestnik poznawał będzie zasady i techniki wykonywania określonych czynności, co przyczyni się do zdobycia nowych kompetencji zawodowych, wykonywał będzie czynności na stanowisku wg określonych instrukcji i procedur z pomocą doświadczonej osoby. Po zapoznaniu się z obowiązkami uczestnik będzie wykonywał czynności samodzielnie pod nadzorem doświadczonego specjalisty, co pozwoli na zdobycie doświadczenia i ugruntowanie zdobytych uprzednio kompetencji zawodowych.

Zaplanowany 17-tygodniowy staż pozwala na osiągnięcie zakładanych rezultatów. Będzie spełniał oczekiwania w kontekście potrzeb zawodowych, kompetencji językowych, interkulturowych i rozwoju osobistego a także oczekiwań pracodawców z regionalnego rynku pracy, którzy deklarują chęć zatrudnienia uczestników po odbytym stażu.

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 530-900-970