+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży drzewno-meblarskiej

Celem projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowane ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, opracowanie modelowych programów nauczania zawodowe dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika w branży drzewno-meblarskiej.

Wdrożenie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu połączonym z weryfikacją uzyskanych efektów kształcenia w przyszłości wpłynie na upowszechnienie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy.

 

W oparciu o wypracowane materiały w zakresie stażu uczniowskiego pracodawcy zyskają możliwość wspierania uczniów już w okresie nauki w szkole, ściślejszej współpracy ze szkołą. Pozwoli to na pozyskanie kadr zgodnych z wizją przedsiębiorstwa i wspieranie lokalnego rynku pracy.

Zawody objęte projektem:

  1. Technik papiernictwa
  2. Technik technologii drewna
  3. Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej

Projekt realizowany we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrami Kształcenia Zawodowe lub Centrami Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach branży drzewno-meblarskiej.

W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach w branży drzewno-meblarskiej  oraz instytucje rynku pracy z branży drzewno-meblarskiej. 

 

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

1) Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży drzewno-meblarskiej

2) Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w branży drzewno-meblarskiej oraz narzędzi ich weryfikacji

 

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2020/20

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 795-410-028