+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży handlowej

Celem projektu jest opracowanie modelowych programów dla 3 zawodów branży handlowej wraz z przygotowaniem rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizacje praktycznej nauki zawodu poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach.

Wdrożenie modelowych programów połączonych z weryfikacją uzyskanych efektów kształcenia w przyszłości wpłynie na polepszenie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy oraz na wysokie kompetencje zawodowe absolwentów szkół w branży handlowej. Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji umożliwi monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zainteresowane strony.

Programy zostaną opracowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zawodów szkolnictwa branżowego. Wypracowane w projekcie wszystkie produkty będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i będą uwzględniać przepisy oczekujące na wejście w życie.

Zawody objęte projektem:

    1. Technik handlowiec
    2. Technik księgarstwa
    3. Sprzedawca

W oparciu o wypracowane materiały w zakresie stażu uczniowskiego pracodawca zyska możliwość wspierania uczniów już w okresie nauki w szkole, wynagradzania wybranych uczniów i ściślejszej współpracy ze szkołą. Pozwoli to na pozyskanie kadr zgodnych z wizją przedsiębiorstwa i wspieranie lokalnego rynku pracy.

 

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

1) Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży handlowej

2) Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w branży handlowej oraz narzędzi ich weryfikacji 

 

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2021/20

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 796-956-374