+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

– Projekt zakończony –

Program aktywizacji zawodowej Bezdomnych Bezrobotnych Osób Niepełnosprawnych

Serdecznie witamy na stronie internetowej projektu ” Program aktywizacji zawodowej Bezdomnych Bezrobotnych Osób Niepełnosprawnych”. Projekt jest realizowany przez Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula oraz Partnera Projektu Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Pleszewie. Dofinansowanie projektu uzyskaliśmy z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Bezdomność jest to bardzo ważny z punktu widzenia pomocy społeczeństwa państwa problem. Kwestia Bezdomności związana jest bowiem z wieloma, nakładającymi się na siebie przyczynami: bezrobociem, problemem mieszkaniowym w Polsce (nadal ok. 1,5 miliona rodzin w Polsce nie ma samodzielnych mieszkań), kryzysem, złą kondycją służby zdrowia w Polsce oraz wyuczonymi postawami roszczeniowymi beneficjentów pomocy społecznej. Bezdomność to również sfera indywidualnych ocen osób Bezdomnych, a więc psychika (np. aspołeczne postawy), uzależnienia od nałogów, choroby psychiczne i inne aspekty życia rodzinnego. Rozwiązanie problemu bezdomności nie jest więc proste i wymaga nie tylko rzeczowego zakresu działania ale również dużego zaangażowania finansowego. Często poruszane problemy osób niepełnosprawnych powiązane są nierozerwalnie z ich niską aktywnością zawodową. Szereg zaniedbań lat ubiegłych i nie podejmowania działań na rzecz aktywności zawodowej i społecznej Osób Niepełnosprawnych sprawiły, że mają oni poważne trudności w znalezieniu pracy, utrzymaniu więzów społecznych, a nawet rodzinnych.

Projekt zakłada działania mające na celu pomoc Beneficjentom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie (reintegracja) poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz aktywizacje zawodową.

W ramach projektu oferujemy m.in.:

  • kursy zawodowe,
  • spotkania z psychologiem,
  • indywidualną pracę socjalną,
  • szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,
  • zajęcia informatyczne,
  • terapię grupową oraz indywidualną,
  • staże zawodowe.

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
Aplikacja elektroniczna