+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Aktywni na rynku pracy!

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 113 osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnościami, zamieszkującymi na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizację indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia obejmującej:

 1. Indywidualne potrzeby osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego
 2. Szkolenia zawodowe
 3. Staże zawodowe
 4. Subsydiowane zatrudnienie oraz refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 795-410-028

Dla kogo

Projekt jekt skierowany jest dla 113 osób od 15 do 30-tego roku życia, w tym:

 • osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy/ biernych zawodowo,
 • osób pracujących na umowy krótkoterminowe (tj. umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy)

Co zapewniamy

 1. Zwrot kosztów dojazdu na każdą formę wsparcia przewidzianą w projekcie (nie dotyczy jedynie subsydiowanego zatrudnienia)
 2. Stypendium szkoleniowe
 3. Ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu
 4. Stypendium stażowe
 5. Badanie lekarskie i szkolenie BHP przed realizacją stażu

Ponadto:

 1. Wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 2. Pomoc de minimis na subsydiowane zatrudnienie uczestnika projektu
 3. Refundację dodatku do wynagrodzenia opiekuna stażu

Harmonogramy