+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Praktyczna nauka zawodu z uwzględnieniem staży uczniowskich w branży teleinformatycznej

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży teleinformatycznej.

Wdrożenie modelowych programów połączonych z weryfikacją uzyskanych efektów kształcenia w przyszłości wpłynie na polepszenie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy oraz na wysokie kompetencje zawodowe absolwentów szkół w branży teleinformatycznej. Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji umożliwi monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zainteresowane strony.

Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego (ckz) lub Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego (ckziu), w których kształcenie prowadzone jest w zawodach w branży teleinformatycznej.

Zawody objęte projektem:

    1. Technik teleinformatyk
    2. Technik telekomunikacji
    3. Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych

W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży teleinformatycznej oraz instytucje rynku pracy z branży teleinformatycznej w skład których wejdą zarówno kobiety jak i mężczyźni, co skutkować będzie równym dostępem do kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

1) Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży teleinformatycznej

2) Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego u pracodawców z uwzględnieniem staży uczniowskich, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji

 

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2039/20

Wartość projektu 749.516,42 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE 631.692,44 zł

Wartości dotacji celowej 117.823,98 zł

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 796-956-374

Dokumenty rekrutacyjne

Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza do udziału w stażu uczniowskim realizowanym w branży teleinformatycznej w zawodach technik teleinformatyk, technik telekomunikacji lub monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych. Jeżeli jesteś uczniem nie będącym młodocianym pracownikiem, kształcisz się w jednym z zawodów objętych projektem, wypełnij dokumenty rekrutacyjne i złóż w biurze projektu! Zdobądź dodatkowe doświadczenie zawodowe!

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – stażysta

2. Oświadczene uczestnika projektu _ RODO_stażysta

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku_stażysta

4. deklaracja uczestnictwa_stażysta

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula zaprasza do udziału w projekcie nauczycieli monitorujących staż uczniowski.

Jeśli jesteś nauczycielem kształcącym w branży teleinformatycznej, posiadasz min. 6 miesięczne doświadczenie w kształceniu w zawodzie, w którym odbywa się staż lub min. 12 miesięczne doświadczenie w kształceniu w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż oraz nie jesteś osobą karaną zgodnie z art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami i dołącz do projektu!

1. Formularz nauczyciela monitorującego

2. Oświadczenie nauczyciela monitorującego

3. Oświadczene uczestnika projektu _nauczyciel _ RODO

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula zaprasza do udziału w projekcie pracodawców działających w branży teleinformatycznej przyjmujących uczniów na staż  uczniowski.

Pracodawco!

  • jeśli działasz w branży teleinformatycznej,
  • chciałbyś dołączyć do projektu i tym samym mieć wpływ na rozwój kształcenia w branży teleinformatycznej,
  • przyjęcie ucznia na staż to dla Ciebie nie problem,

zgłoś swój udział i wypełnij niezbędne dokumenty, które znajdziesz niżej!

1. Formularz opiekuna stażu

2. Formularz pracodawca

3. Oświadczenie opiekuna stażu

4. Oświadczene uczestnika projektu _ RODO_opiekun stażysty

deklaracja współpracy pracodawca

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Deklaracja