+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Praktyka czyni mistrza-staże uczniowskie w branży drzewno-meblarskiej

Celem projektu jest przygotowanie rozwiązań w zakresie zaangażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez opracowane ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem ram staży zawodowych, opracowanie modelowych programów nauczania zawodowe dla zawodów na poziomie kwalifikacji technika w branży drzewno-meblarskiej.

Wdrożenie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu połączonym z weryfikacją uzyskanych efektów kształcenia w przyszłości wpłynie na upowszechnienie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy.

 

W oparciu o wypracowane materiały w zakresie stażu uczniowskiego pracodawcy zyskają możliwość wspierania uczniów już w okresie nauki w szkole, ściślejszej współpracy ze szkołą. Pozwoli to na pozyskanie kadr zgodnych z wizją przedsiębiorstwa i wspieranie lokalnego rynku pracy.

Harmonogram realizacji projektu

Zawody objęte projektem:

  1. Technik papiernictwa
  2. Technik technologii drewna
  3. Mechanik – operator maszyn do produkcji drzewnej

Projekt realizowany we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrami Kształcenia Zawodowe lub Centrami Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach branży drzewno-meblarskiej.

W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach w branży drzewno-meblarskiej  oraz instytucje rynku pracy z branży drzewno-meblarskiej.

 

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

1) Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży drzewno-meblarskiej

2) Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego w branży drzewno-meblarskiej oraz narzędzi ich weryfikacji

 

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2020/20

Wartość projektu 749.994,78 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE 632.095,60 zł

Wartości dotacji celowej 117.899,18 zł

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 795-410-028

Zaproszenie do udziału w stażu uczniowskim

Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza do udziału w stażu uczniowskim. Jeżeli jesteś uczniem nie będącym młodocianym pracownikiem, kształcisz się w jednym z zawodów objętych projektem, wypełnij dokumenty rekrutacyjne i złóż w biurze projektu! Zdobądź dodatkowe doświadczenie zawodowe

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

2. Oświadczene uczestnika projektu _ RODO

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

4. deklaracja

5. Regulamin stażu uczniowskiego

Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza podmioty działające w branży drzewno-meblarskiej zainteresowane przyjęciem uczniów na staż uczniowski. Jeżeli spełniasz kryteria zawarte w poniższych dokumentach, wypełnij je i złóż w biurze projektu! Zaraz pasją do wykonywania swojego zawodu osoby które wchodzą na rynek pracy!

1. Formularz opiekuna stażu

2. Formularz pracodawca

3. Oświadczenie opiekuna stażu

deklaracja współpracy pracodawca_drzewno-meblarska

Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza nauczycieli na stanowisko nauczyciela monitorującego staż uczniowski. Jeżeli masz doświadczenie w kształceniu w branży drzewno-meblarskiej, wypełnij dokumenty załączone poniżej i złóż je w biurze projektu!

1. Formularz nauczyciela monitorującego

2. Oświadczenie nauczyciela monitorującego