+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Staże uczniowskie w branży mechaniki precyzyjnej

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży mechaniki precyzyjnej.

Wdrożenie modelowych programów połączonych z weryfikacją uzyskanych efektów kształcenia w przyszłości wpłynie na polepszenie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy oraz na wysokie kompetencje zawodowe absolwentów szkół w branży mechaniki precyzyjenj. Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji umożliwi monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zainteresowane strony.

Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego (ckz) lub Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego (ckziu), w których kształcenie prowadzone jest w zawodach w branży mechaniki precyzyjnej.

Zawody objęte projektem:

    1. Mechanik precyzyjny
    2. Technik optyk
    3. Optyk-mechanik

W ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży teleinformatycznej oraz instytucje rynku pracy z branży mechaniki precyzyjnej w skład których wejdą zarówno kobiety jak i mężczyźni, co skutkować będzie równym dostępem do kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

1) Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży mechaniki precyzyjnej

2) Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego u pracodawców z uwzględnieniem staży uczniowskich, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji

 

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2042/20

Wartość projektu 749.936,42 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE 632.046,41 zł

Wartości dotacji celowej 117.890,01 zł

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 602-381-519

Zaproszenie do udziału w projekcie

Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza do udziału w stażu uczniowskim realizowanym w branży mechaniki precyzyjnej w zawodach mechanik precyzyjny, technik optyk lub optyk-mechanik. Jeżeli jesteś uczniem nie będącym młodocianym pracownikiem, kształcisz się w jednym z zawodów objętych projektem, wypełnij dokumenty rekrutacyjne i złóż w biurze projektu! Zdobądź dodatkowe doświadczenie zawodowe!

1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

2. Oświadczene uczestnika projektu _ RODO

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

4. deklaracja

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula zaprasza do udziału w projekcie nauczycieli monitorujących staż uczniowski.

Jeśli jesteś nauczycielem kształcącym w branży mechaniki precyzyjnej, posiadasz min. 6 miesięczne doświadczenie w kształceniu w zawodzie, w którym odbywa się staż lub min. 12 miesięczne doświadczenie w kształceniu w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż oraz nie jesteś osobą karaną zgodnie z art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami i dołącz do projektu!

1. Formularz nauczyciela monitorującego

2. Oświadczenie nauczyciela monitorującego

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula zaprasza do udziału w projekcie pracodawców działających w branży mechaniki precyzyjnej przyjmujących uczniów na staż  uczniowski.

Pracodawco!

  • jeśli działasz w branży mechaniki precyzyjnej,
  • chciałbyś dołączyć do projektu i tym samym mieć wpływ na rozwój kształcenia w branży mechaniki precyzyjnej,
  • przyjęcie ucznia na staż to dla Ciebie nie problem,

zgłoś swój udział i wypełnij niezbędne dokumenty, które znajdziesz niżej!

1. Formularz opiekuna stażu 2. Formularz pracodawca 3. Oświadczenie opiekuna stażu 4. Oświadczene uczestnika projektu _ RODO

Regulamin stażu uczniowskiego

Harmonogram projektu