+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Staże uczniowskie w branży chemicznej

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży chemicznej.

Wdrożenie modelowych programów połączonych z weryfikacją uzyskanych efektów kształcenia w przyszłości wpłynie na polepszenie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy oraz na wysokie kompetencje zawodowe absolwentów szkół w branży chemicznej . Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji umożliwi monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zainteresowane strony.

Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego (ckz) lub Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego (ckziu), w których kształcenie prowadzone jest w zawodach w branży chemicznej.

Zawody objęte projektem:

    1. Technik analityk
    2. Technik ochrony środowiska
    3. Technik technologii chemicznej

ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży chemicznej oraz instytucje rynku pracy z branży chemicznej w skład których wejdą zarówno kobiety jak i mężczyźni, co skutkować będzie równym dostępem do kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

1) Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży chemicznej

2) Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego u pracodawców z uwzględnieniem staży uczniowskich, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji

 

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2053/20

Wartość projektu 749.990,30 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE 632.091,82 zł

Wartości dotacji celowej 117.898,48 zł

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 608-534-008

REKTURACJA

Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza do udziału w stażu uczniowskim realizowanym w branży chemicznej w zawodach technik analityk, technik ochrony środowiska i technik technologii chemicznej. Jeżeli jesteś uczniem nie będącym młodocianym pracownikiem, kształcisz się w jednym z zawodów objętych projektem, wypełnij dokumenty rekrutacyjne i złóż w biurze projektu! Zdobądź dodatkowe doświadczenie zawodowe!

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie uczestnika projektu _ RODO

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

4. deklaracja

 

Centrum Rozwoju Kompetencji  zaprasza do udziału w projekcie pracodawców działających w branży chemicznej przyjmujących uczniów na staż  uczniowski.

Pracodawco!

  • jeśli działasz w branży chemicznej,
  • chciałbyś dołączyć do projektu i tym samym mieć wpływ na rozwój kształcenia w branży chemicznej,
  • przyjęcie ucznia na staż to dla Ciebie nie problem,

zgłoś swój udział i wypełnij niezbędne dokumenty, które znajdziesz niżej!

1. Informacja dotycząca podmiotu przyjmującego na staż

2. Deklaracja współpracy pracodawca

3. Formularz opiekuna stażu

4. Oświadczenie o niekaralności

5. Oświadczene uczestnika projektu _ RODO

 

Centrum Rozwoju Kompetencji  zaprasza do udziału w projekcie nauczycieli monitorujących staż uczniowski.

Jeśli jesteś nauczycielem kształcącym w branży chemicznej, posiadasz min. 6 miesięczne doświadczenie w kształceniu w zawodzie, w którym odbywa się staż  lub min. 12 miesięczne doświadczenie w kształceniu w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż oraz nie jesteś osobą karaną zgodnie z art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami i dołącz do projektu!

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie o niekaralności

3. Oświadczene uczestnika projektu _ RODO