+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Staże uczniowskie w branży poligraficznej

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu (PNZ) poprzez opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a także modelowych programów praktycznej nauki zawodów dla 3 zawodów w branży poligraficznej.

Wdrożenie modelowych programów połączonych z weryfikacją uzyskanych efektów kształcenia w przyszłości wpłynie na polepszenie kształcenia w rzeczywistych warunkach pracy oraz na wysokie kompetencje zawodowe absolwentów szkół w branży poligraficznej. Opracowanie zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z proponowanym narzędziem ich weryfikacji umożliwi monitorowanie jakości kształcenia praktycznego przez wszystkie zainteresowane strony.

Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrum Kształcenia Zawodowego (ckz) lub Centrum Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego (ckziu), w których kształcenie prowadzone jest w zawodach w branży poligraficznej.

Harmonogram realizacji projektu

Zawody objęte projektem:

    1. Technik reklamy
    2. Technik procesów drukowania
    3. Drukarz offsetowy

ramach projektu wspierane będą szkoły, pośrednio uczniowie szkół kształcących w zawodach branży poligraficznej oraz instytucje rynku pracy z branży poligraficznej w skład których wejdą zarówno kobiety jak i mężczyźni, co skutkować będzie równym dostępem do kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

1) Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 3 zawodów z branży poligraficznej

2) Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego u pracodawców z uwzględnieniem staży uczniowskich, wraz z proponowanymi narzędziami ich weryfikacji

 

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2043/20

Wartość projektu 748.251,42 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE 630.626,30 zł

Wartości dotacji celowej 117.625,12 zł

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 695-668-011