+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Dualny system kształcenia w branży transportu drogowego

Celem projektu jest dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy, w tym przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu poprzez  opracowanie ram jakości staży i praktyk dla uczniów realizujących kształcenie praktyczne w przedsiębiorstwach, z uwzględnieniem ram staży zawodowych, a  także modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla 2 zawodów w branży transportu drogowego.

Programy zostaną opracowane zgodnie z przepisami dotyczącymi zawodów szkolnictwa branżowego. Wypracowane w projekcie wszystkie produkty będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i będą uwzględniać przepisy oczekujące na wejście w życie.

W oparciu o wypracowane materiały w zakresie stażu uczniowskiego pracodawcy zyskają możliwość wspierania uczniów już w okresie nauki w szkole, ściślejszej współpracy ze szkołą. Pozwoli to na pozyskanie kadr zgodnych z wizją przedsiębiorstwa i wspieranie lokalnego rynku pracy.

Zawody objęte projektem:

  1. Technik transportu drogowego
  2. Kierowca mechanik

Projekt realizowany będzie we współpracy ze szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe lub Centrami Kształcenia Zawodowego czy Centrami Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, w których kształcenie prowadzone jest w zawodach w branży transportu drogowego. Grupą docelową projektu będą szkoły i pośrednio uczniowie szkół zawodowych oraz instytucje rynku pracy z branży transportu drogowego wśród których będą mężczyźni i kobiety, co skutkować będzie równym dostępem do kształcenia.

W ramach projektu zaplanowano do realizacji 2 zadania:

  1. Opracowanie modelowych programów realizacji praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla 2 zawodów branży transportu drogowego.
  2. Opracowanie zasad zapewniania jakości kształcenia praktycznego w branży transportu drogowego oraz narzędzi ich weryfikacji.

Nr projektu: POWR.02.15.00-00-2034/20

Wartość projektu 607.545,53 zł

Wartość dofinansowania ze środków UE 512.039,37 zł

Wartości dotacji celowej 95.506,16 zł

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 698-732-328

Zaproszenie do udziału w projekcie

Centrum Rozwoju Kompetencji zaprasza do udziału w stażu uczniowskim realizowanym w branży transportu drogowego w zawodach technik transportu drogowego lub kierowca mechanik. Jeżeli jesteś uczniem nie będącym młodocianym pracownikiem, kształcisz się w jednym z zawodów objętych projektem, wypełnij dokumenty rekrutacyjne i złóż w biurze projektu! Zdobądź dodatkowe doświadczenie zawodowe!

1. Formularz zgłoszeniowy do projektu

2. Oświadczenie uczestnika projektu _ RODO

3. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

4. deklaracja

5. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula zaprasza do udziału w projekcie nauczycieli monitorujących staż uczniowski.

Jeśli jesteś nauczycielem kształcącym w branży transportu drogowego, posiadasz min. 6 miesięczne doświadczenie w kształceniu w zawodzie, w którym odbywa się staż  lub min. 12 miesięczne doświadczenie w kształceniu w branży/dziedzinie, w jakiej realizowany jest staż oraz nie jesteś osobą karaną zgodnie z art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) wypełnij formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami i dołącz do projektu!

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Oświadczenie uczestnika projektu _ RODO

3. Oświadczenie o niekaralności

Centrum Rozwoju Kompetencji Waldemar Kula zaprasza do udziału w projekcie pracodawców działających w branży transportu drogowego przyjmujących uczniów na staż  uczniowski.

Pracodawco!

  • jeśli działasz w branży transportu drogowego,
  • chciałbyś dołączyć do projektu i tym samym mieć wpływ na rozwój kształcenia w branży transportu drogowego,
  • przyjęcie ucznia na staż to dla Ciebie nie problem,

zgłoś swój udział i wypełnij niezbędne dokumenty, które znajdziesz niżej!

1. Informacja dotycząca podmiotu przyjmującego na staż

2. Deklaracja współpracy pracodawcy_transport drogowy

3. Oświadczenie o niekaralności

4. Formularz opiekuna stażu

5. Oświadczenie uczestnika projektu _ RODO

 

Harmonogram realizacji projektu