+48 62 742 64 92 biuro@crk.edu.pl

Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych do zawodów branży teleinformatycznej

Celem projektu jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy przy zaangażowaniu przedstawicieli pracodawców i pracowników na wszystkich etapach jego programowania poprzez opracowanie dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie 6 zawodów branży teleinformatycznej, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów, wraz z 10 programami ich nauczania, w okresie realizacji projektu. 

Opracowanie dodatkowych treści kształcenia związanych z branżą teleinformatyczną pozwoli szkołom na dostosowanie kształcenia do lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Programy zostaną opracowane zgodnie z przepisami dot. zawodów szkolnictwa branżowego. Wypracowane w projekcie wszystkie produkty będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i będą uwzględniać przepisy oczekujące na wejście w życie.

Dodatkowe umiejętności:

  1. Przygotowanie do zdobycia uprawnień elektrycznych SEP G1 do i powyżej 1 kV
  2. Administrowanie IoT (IoE)
  3. Administrowanie usługami w chmurze 
  4. Dystrybucja technologii i produktów informatycznych
  5. Testowanie gier komputerowych 
  6. Programowanie interfejsów gier komputerowych
  7. Projektowanie graficzne w 3D
  8. Administrowanie systemem CMS
  9. Projektowanie systemów telewizji dozorowej
  10. Testowanie stron i aplikacji internetowych pod względem standardów WCAG

Grupa docelowa jest objęta wsparciem pośrednio. Regulamin Konkursu Nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 nie zakłada rekrutacji uczestników projektu. Wszystkie produkty projektu będą dostępne dla wszystkich ich użytkowników zgodnie ze standardami dostępności, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Program nauczania będzie dostosowany do uczestników/-czek z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały przekazywane autorom i recenzentom będą dostępne dla niepełnosprawnych (np. rozmiar czcionki), w postaci elektronicznej. W projekcie będą zachowane zasady pozwalające autorom i recenzentom godzić życie rodzinne z zawodowym, m.in. elastyczne godziny pracy, praca zdalna.

Biuro projektu

Centrum Rozwoju Kompetencji
Waldemar Kula
ul. Ogrodowa 13
63-300 Pleszew
tel. kont. 602-381-519